0745.344.330

Contract de vanzare cumparare

Acte necesare contract vanzare-cumparare:

Acte de identitate parti;
Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzactiei (dupa caz: contract vanzare-cumparare, contract de donatie, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor);
Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administratia Financiara competenta, din care sa rezulte ca proprietarul este la zi cu platile catre stat. Administratia Financiara competenta este cea la care se plateste impozitul anual pentru imobilul respectiv.

Certificatul fiscal este valabil numai pana la sfarsitul lunii in curs. In situatia instrainarii dreptului de proprietate asupra unui bun aflat in coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscala fiecarui proprietar, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a acestuia, astfel incat la instrainarea intregului bun aflat in coproprietate se impune sa se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscala, pentru cota detinuta de fiecare dintre ei;

Documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu), intocmita de un expert cadastral autorizat;
Extrasul de carte funciara se obtine prin intermediul biroului notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
In cazul apartamentelor, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate ca proprietarul este la zi cu datoriile fata de aceasta (intretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.). Adeverinta nu este necesara in cazul in care cumparatorul consimte sa preia eventualele debite existente;
In cazul terenurilor, certificat de urbanism;
Pentru contractul de intretinere se impune asistenta autoritatii tutelare pentru persoanele varstnice.