Regulament

Regulament de punere in aplicare a legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.710/C/1995*, publicat in Monitorul Oficial nr. 176/8 august 1995 * modificat

prin

OMJ nr. 1410/C1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 25/15 februarie 1997,

notariat-semnatura

CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public

SECTIUNEA I Numirea notarului public, constituirea si inregistrarea birourilor notariale

Art. 1. (1) Notarii publici isi exercita activitatea in cadrul unor birouri notariale individuale sau prin asociere, in baza unui contract de societate civila.

(2) In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri notariale.

(3) Competenta teritoriala a notarului public se intinde in intreaga circumscriptie a judecatoriei in care isi are sediul biroul sau, cu exceptia Municipiului Bucuresti, unde sunt aplicabile prevederile art. 114 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, denumita in continuare, lege.

Art. 2. (1)Numarul notarilor publici si al birourilor notariale din localitatile aflate in circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, de regula in primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea in vedere propunerile Camerelor Notarilor Publici, precum si cerintele rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul si tipul procedurilor notariale solicitate de catre public.

(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, de regula, in primul trimestru al fiecarui an, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Ordinul de actualizare va cuprinde:

a) numarul notarilor publici in functie;

b) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat;

c) numarul locurilor vacante pentru cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege si care vor promova concursul prevazut la art. 4 alin. (3);

d) numarul locurilor vacante pentru schimbari de sediu.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica notarilor publici carora le-a incetat suspendarea din exercitiul functiei de notar public.”

Art. 3. La numire pe locurile vacante de notari publici, au prioritate notarii stagiari care au promovat examenul de notar public, in ordinea mediilor si a optiunii acestora. ABROGAT

Art. 4. (1) Pe locurile vacante de notari publici prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) se pot numi notari publici dupa o prealabila verificare a cunostintelor profesionale, prin concurs, cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante si data verificarii cunostintelor profesionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile mai inainte de aceasta data.

(2) Cererile solicitantilor, impreuna cu documentatia care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege, se depun la Camerele Notarilor Publici cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. – ABROGAT

(3) Verificarea cunostintelor se efectueaza prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justitiei, de catre o comisie formata din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de catre acesta; doi notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici; un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat prin ordin de ministrul justitiei; un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept acreditate din tara. Data desfasurarii concursului se stabileste de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justitiei.

(4) Tematica pentru fiecare concurs se va stabili din domeniile prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul regulament de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, impreuna cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept acreditate din tara.

(5) Media minima de promovare este 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de concurs.

(6) Candidatii declarati admisi la concurs isi vor exprima optiunile pe locurile vacante existente la nivelul Camerei Notarilor Publici la care si-au depus cererea de inscriere la concurs, in ordinea mediilor obtinute.

(7) Posturile ramase vacante dupa exprimarea optiunilor prevazute la alin. (6) vor putea fi ocupate in ordinea mediilor de catre candidatii care au obtinut minim media 7,00 fara ca nota obtinuta la oricare dintre probele de concurs sa fie mai mica de nota 5,00 ABROGAT

Art. 5. (1) Procedura desfasurarii concursului este stabilita prin Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public.

(2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului sau de modul de desfasurare a acestuia pot face contestatie in termen de 10 zile de la data afisarii rezultatelor la sediile Camerelor Notarilor Publici. Contestatiile se depun la Camera Notarilor Publici si se inainteaza spre solutionare Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. ABROGAT

(3) In situatia in care rezultatele concursului sunt invalidate, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va dispune repetarea concursului.

(4) In cazul in care constata ca desfasurarea concursului s-a facut potrivit legii, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici il valideaza si inainteaza Ministerului Justitiei propunerile de numire a candidatilor declarati admisi.

Art. 6. Propunerile de numire a notarilor publici se vor inainta Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, impreuna cu urmatoarele documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege:

– cererea de numire in functia de notar public;

– declaratia pe propria raspundere a candidatului ca are cetatenia romana;

– dovada domiciliului in Romania;

– copie legalizata de pe diploma de studii;

– cazierul judiciar;

– referatul notarului public indrumator si notele sau calificativele obtinute pe perioada de stagiu, pentru notarul stagiar; recomandare de la ultimul loc de munca privind reputatia profesionala si sociala, pentru candidatii admisi la concursul prevazut la art. 4 din prezentul regulament;

– adeverinta medicala eliberata de o institutie medicala desemnata de Biroul executiv al Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care sa ateste ca este apt din punct de vedere medical;

– dovada ca a fost declarat admis la examenul sau la concursul de notar public;

– dovada privind exercitarea timp de 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute de lege, pentru candidatii admisi la concursul prevazut la art. 4 din prezentul regulament.

Art. 7. (1) Notarul public este numit prin ordin al ministrului justitiei, pe baza referatului intocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind indeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege.

(2) In ordinul de numire se vor specifica circumscriptia judecatoriei si localitatea in care isi va avea sediul biroul notarului public, precum si obligatia acestuia ca in termen de 60 de zile, in conditiile art. 18 alin. 1 din lege, sa isi inregistreze biroul individual sau, dupa caz, in asociere cu alt notar public. Aceeasi obligatie ii revine si notarului public care iese dintr-o asociatie.

(3) In vederea prelungirii termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2), notarul public va depune o cerere in care va indica motivele justificate care l-au impiedicat sa-si inregistreze biroul, confirmate de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, in decurs de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 18 alin. 1 din lege.

Art. 8. (1) Inregistrarea biroului notarial se face, la cererea notarului public intr-un registru special tinut potrivit art. 18 din lege, de primul-grefier al Curtii de Apel, pe numele notarului public sau, dupa caz, al notarilor publici asociati.

(2) In absenta primului-grefier, presedintele Curtii de Apel va desemna un alt grefier care sa efectueze inregistrarea.

(3) La cererea de inregistrare se va atasa ordinul de numire a notarului public, dovada existentei sediului biroului notarial – prin act de proprietate, contract de inchiriere sau alt act, confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, in cazul in care activitatea se desfasoara in baza unui contract de societate civila, precum si cu privire la faptul ca biroul notarial dispune de spatiu corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei in bune conditii. Dovada existentei sediului biroului notarial in localitatea in care notarul public a fost numit si in localitatea in care se asociaza nu este necesara in cazul in care se asociaza cu un notar public care are inregistrat sediul biroului notarial (4) La inregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnatura si modelul sigiliului. In cazul in care notarul public urmeaza sa se asocieze intr-o alta localitate decat cea in care a fost numit, la inregistrarea biroului notarial individual, va anexa ordinul de numire si avizul Colegiului Director prin care se propune aprobarea asocierii. In acest caz, la inregistrarea biroului notarial asociat, notarul public va prezenta specimenul de semnatura si modelul sigiliului.

(5) Documentatia prezentata la inregistrare se pastreaza in dosare distincte pentru fiecare birou notarial. (6) Primul-grefier va elibera in termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea inregistrarii, pe care notarul public il va prezenta de indata Camerei Notarilor Publici, iar acesta il va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 9. (1) Sigiliul notarului public cuprinde stema Romaniei, numele, prenumele si calitatea de notar public, precum si localitatea unde isi are sediul biroul sau notarial. Modelul sigiliului este propus de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si aprobat de ministrul justitiei.

(2) Pierderea sau disparitia sigiliului se inscrie in registrul special prevazut in art. 8 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrandu-se in termen de 5 zile modelul noului sigiliu, care va contine elemente de diferentiere fata de cel pierdut sau disparut.

Art. 10. (1) In registrul special prevazut la art. 8 alin. (1) se vor inscrie si urmatoarele operatiuni: – modificari in modul de desfasurare a activitatii in cadrul biroului notarial;

– schimbarea sediului biroului notarial;

– radierea biroului notarial;

– inregistrarea si incetarea activitatii sediilor secundare, potrivit art. 115 din lege.

(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasandu-se confirmarea Colegiului director al Camerei Notarilor Publici care, dupa caz, poate solicita direct inregistrarea lor.

(3) Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 8 alin. (1), avand obligatia de a instiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici despre toate inregistrarile.

Art. 11. (1) Inainte de inceperea activitatii, notarul public va depune juramantul.

(2) La depunerea juramantului se va incheia un proces-verbal semnat de notarul public si de cei in fata carora a fost depus, care se va pastra in evidenta Ministerului Justitiei si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Sectiunea a II-a Notarii stagiari

Art. 12 (1) Numarul notarilor stagiari ce pot fi angajati in birourile notariale se stabileste, de regula, anual, de Colegiul director al fiecarei Camere a Notarilor Publici.

(2) Cererea de angajare, avizata de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi insotita de dovezile corespunzatoare indeplinirii conditiilor prevazute de art. 16 lit. a)-f) din lege si din Regulamentul prevazut la alin.(4).

(3) Angajarea notarilor stagiari in cadrul unui birou notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se va putea face de catre oricare dintre acestia daca indeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii si prin Regulamentul prevazut la alin. (4).

(4) Procedura dobandirii calitatii de notar stagiar si de desfasurare a stagiului se stabileste prin Regulament aprobat de catre Consiliul Uniunii.

Art. 13. (1) In perioada de stagiu, Camera Notarilor Publici va verifica semestrial stadiul de pregatire si formare profesionala a notarului stagiar, precum si modul cum acesta si-a indeplinit atributiile care i-au fost delegate de notarul.

(2) Constatarile verificarilor periodice si masurile luate se vor consemna in procesele-verbale semnate de reprezentantul Camerei notarilor publici si notarul public la care isi exercita activitatea notarul stagiar si se vor aduce la cunostinta celui verificat.

Art. 14. (1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici organizeaza anual, de regula in perioada 1-31 octombrie, examenul de notar public pentru notarii care, pana la data examenului, au indeplinit stagiul de pregatire de 2 ani. Durata de pregatire a notarilor stagiari poate fi considerata indeplinita dupa cel putin un an de activitate, daca s-au distins in profesie si, anterior angajarii lor, au exercitat si alte functii de specialitate juridica timp de cel putin un an.

(2) Data examenului se va stabili de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici cu acordul ministrului justitiei si va fi comunicata Camerelor Notarilor Publici cu 30 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor.

(3) Camerele notarilor publici vor inainta Uniunii Nationale a Notarilor Publici cererile candidatilor pentru sustinerea examenului de notar public, impreuna cu referatele notarilor publici indrumatori, notele sau calificativele obtinute pe perioada de stagiu si dovezile privind indeplinirea conditiilor de la art. 16 lit. a)-f) din lege.

Art. 15. (1) Dupa efectuarea stagiului, notarul stagiar este obligat sa se prezinte la examenul de notar public.

(2) Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar la doua examene de notar public consecutive, dupa efectuarea stagiului, atrage incetarea contractului individual de munca si pierderea calitatii de notar stagiar.

Art. 16. (1) Comisia de examinare va fi formata din:

– un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de catre acesta;

– un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat de ministrul justitiei;

– un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept din tara;

– 2 notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

(2) Comisia de examinare va fi prezidata de reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici si va stabili subiectele si conditiile de examinare.

(3) Examenul va consta din probe scrise cu caracter teoretic si practic din domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului international privat, procedurii notariale, dreptului constitutional, precum si legislatiei notariale.

(4) Media minima de promovare a examenului de notar public este 7,00 fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de examen.

(5)Candidatii declarati admisi isi vor exprima, in scris, optiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei Notarilor Publici unde si-au depus cererile de inscriere la examen, in ordinea mediilor, in fata Colegiului Director.

Art. 17. Cel care a promovat examenul de notar public este numit in aceasta calitate de ministrul justitiei si isi va putea incepe activitatea in conditiile aratate la art. 17 si 18 din lege si art. 8 si 9 din prezentul regulament. Dovada existentei sediului nu este necesara in cazul in care se asociaza cu un notar public care are birou notarial individual.

Sectiunea a III-a Incetarea si suspendarea calitatii de notar public

Art. 18. (1) In toate cazurile de incetare a calitatii de notar public, de suspendare din functie pe o perioada mai mare de 6 luni, precum si in alte cazuri prevazute de lege in care notarul public nu isi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni, in lipsa unui notar public asociat sau a unui alt notar public in aceeasi circumscriptie teritoriala, Colegiul director al Camerei notarilor publici poate delega un notar public pentru indeplinirea activitatii notariale, in conditiile statutului, pana la numirea unui notar public, incetarea suspendarii din functie sau, dupa caz, incetarea cauzei care a impus delegarea.

(2) Notarul public delegat va putea functiona, daca este posibil, in sediul biroului notarului public caruia i-a incetat calitatea de notar public sau, in caz contrar, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va stabili, pe perioada delegarii, un nou sediu pentru biroul notarial.

(3) Se va proceda la inventarierea si sigilarea arhivei notarului public care si-a incetat activitatea de catre o comisie formata din doi reprezentanti desemnati de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. Daca este posibila continuarea activitatii in acelasi sediu, arhiva inventariata va fi preluata de notarul public delegat sau, dupa caz, numit, iar in caz contrar se va prelua si se va preda de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici unui alt notar public care va fi numit in acea circumscriptie.

Art. 19. (1) In vederea incetarii calitatii de notar public, potrivit art. 23 lit. a) si b) din lege, cererea se depune la Camera Notarilor Publici si va fi inaintata prin Uniunea Nationala a Notarilor Publici ministrului justitiei, care o va solutiona in cel mult 15 zile de la inregistrarea acesteia la Ministerul Justitiei.

(2) Pana la solutionarea cererii, notarul public isi va continua activitatea.

Art. 20. Incetarea activitatii in cazurile prevazute la art. 23 lit. c) – g) din lege se constata sau se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau /si din oficiu in cazurile prevazute la art. 23 lit. e) si f) din lege.

Art. 21. (1) In aplicarea art. 25 din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, la sesizarea Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, va solicita ministrului justitiei suspendarea exercitarii functiei de notar public pentru cazurile prevazute de art. 24 din lege, dispozitiile art. 18 din prezentul regulament fiind aplicabile corespunzator.

(2) Pe perioada suspendarii calitatii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei va numi un notar public in conditiile art. 3-5 din prezentul regulament, cu exceptia notarilor asociati, unde activitatea biroului va fi asigurata de unul din acestia. ABROGAT

(3) Incetarea suspendarii notarului public se dispune de ministrul justitiei la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, daca au disparut cauzele care au determinat-o.

Art. 22. Suspendarea in caz de incapacitate temporara de munca se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cand aceasta depaseste o perioada mai mare de 6 luni; dispozitiile art. 18 din prezentul regulament se vor aplica in mod corespunzator. ABROGAT.

CAPITOLUL II Drepturile, indatoririle si raspunderea disciplinara a notarului public

Sectiunea I Drepturi si indatoriri

Art. 23. (1) Sediul biroului notarial se stabileste in localitatea prevazuta in ordinul de numire in functie a notarului public sau la sediul unuia dintre notarii publici asociati.

(2) Asocierea notarilor publici in cadrul aceleiasi Camere a notarilor publici se aproba de catre Colegiul director, iar a notarilor publici din Camere diferite, de catre Consiliul Uniunii, la propunerea Camerelor notarilor publici. In cazul in care in localitatea din care urmeaza sa isi schimbe temporar sediul notarul public, in vederea asocierii, nu isi mai desfasoara activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat sa asigure continuitatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivei.

Art. 24. (1) Raspunderea civila a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce-i revin este garantata prin Casa de Asigurari constituita in conditiile art. 29 din lege.

(2) La inceputul activitatii sale, notarul public devine membru al Casei de Asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, potrivit statutului propriu.

Art. 25. (1) Daca intr-o circumscriptie teritoriala functioneaza un singur birou notarial si notarul public se afla in concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, in lipsa unui notar public asociat, Camera Notarilor Publici va delega un alt notar public pentru a asigura functionarea acestui birou notarial, afara de cazul in care notarul public titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostintand in acest scop Camera Notarilor Publici.

(2) In situatia in care in circumscriptia teritoriala functioneaza mai multe birouri notariale, pentru cazurile aratate la alin. (1), Camera Notarilor Publici va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala.

Art. 26. (1) In cazul in care notarul public nu-si poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni din motive temeinice, apreciate ca atare de Camera Notarilor Publici, in absenta unui notar public asociat, pentru asigurarea activitatii biroului notarial, acesta este obligat sa asigure substituirea sa printr-un alt notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala sau preluarea activitatii sale de notar public dintr-un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala, cu incunostintarea prealabila a Camerei Notarilor Publici.

(2) Daca in circumscriptia teritoriala nu functioneaza un alt birou notarial, se va proceda corespunzator dispozitiilor de la art. 25 alin. (1) din prezentul regulament.

Art. 27. (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care isi desfasoara activitatea intr-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din alta circumscriptie judecatoreasca se face prin concurs pe post vacant, prevazut in ordinul de actualizare, cu exceptia situatiei in care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singura cerere de schimbare a sediului biroului notarial. In cazul decesului sau incetarii calitatii de notar public a unuia dintre asociati, locul ramas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit in alta localitate, la cererea acestuia. In cazul existentei mai multor asociati care, anterior asocierii, si-au desfasurat activitatea in alte localitati, locul ramas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau caruia i-a incetat calitatea. In cazul in care in localitatea din care urmeaza sa isi schimbe sediul notarul public nu isi mai desfasoara activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici este obligat sa asigure continuitatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivei.

(2)Concursul de schimbare de sedii se organizeaza anual de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici si consta intr-o proba scrisa de practica notariala. Concursul de schimbare de sedii se sustine in fata unei comisii formate din 3 sau 5 notari publici desemnati de catre Consiliul Uniunii.

(3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se valideaza de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

(4) Procedura de organizare si desfasure a concursului de schimbare de sedii este stabilita prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

(5) Dupa emiterea ordinului ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti de schimbare a sediului, notarul public are obligatia de a face inscrierile corespunzatoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament ; cu privire la arhiva sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament.

(6) Locurile ramase vacante dupa actualizare, in urma concursului prevazut la art. 4 din prezentul regulament, a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, precum si ca urmare a decesului sau incetarii calitatii de notar public vor fi prevazute in urmatorul ordin de actualizare, in situatia in care mentinerea acestora se mai justifica.

Art. 28. (1) Notarul public are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata.

(2) La stabilirea onorariilor prevazute de art. 28 lit. c) din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea in vedere, pentru actele notariale prevazute de lege in competenta exclusiva a notarului public, tarife in functie de complexitatea si valoarea actului, iar pentru celelalte acte notariale si consultatii juridice, sume fixe minimale.

(3) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici propune ministrului justitiei actualizarea onorariilor minimale, ori de cate ori o astfel de masura se justifica.

Art. 29. (1) Obligatia notarilor publici de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim. (2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul notarial.

(3) Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului, potrivit legii.

(4) In conditiile legii, inscrisurile originale aflate in arhiva biroului notarului public pot fi cercetate de un magistrat, delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals pot fi ridicate si raman la dosarul cauzei daca sunt declarate ca false, cu obligatia comunicarii hotararii sau a ordonantei procurorului; in caz contrar, actul se va restitui.

Art. 30. (1) Prestigiul profesional al notarului public ii impune interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarial, programul de lucru si continutul activitatii.

(2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati notariale, evidentiind utilitatea si avantajele incheierii actelor prin notarii publici.

(3) Prin Buletinul Notarilor Publici, la inceputul fiecarui an, Uniunea Nationala a Notarilor Publici va publica lista notarilor publici si a birourilor notariale in care acestia functioneaza.

Sectiunea a II-a Raspunderea disciplinara a notarului public

Art. 31. Pentru abaterile disciplinare prevazute in art. 39 din lege, actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director, din oficiu, la sesizarea ministrului justitiei sau a biroului executiv al Consiliului Uniunii, in termen de 60 de zile de la data cand a luat cunostinta de existenta unei abateri.

Art. 32. (1) Actiunea disciplinara se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii. (1.1.) Consiliul de disciplina este compus din cate un reprezentant al fiecarei Camere ales de catre Adunare Generala pentru un mandat de patru ani. Congresul adopta hotararea de constatare a alegerii membriilor Consiliului de disciplina.

(1.2.) Consiliul de disciplina functioneaza in mod independent, in baza unui regulament propriu adoptat de catre Consiliul Uniunii in conditiile Legii nr. 36/1995, si nu se subordoneaza nici unui organ de conducere al Uniunii.

(2) In cazurile prevazute de art. 40 din lege se efectueaza obligatoriu o cercetare prealabila de catre Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. In cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, existenta vinovatiei, cat si orice date concludente. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararii notarului public cercetat sunt obligatorii. Refuzul notarului public cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Notarul public cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii, sa solicite probe in aparare si sa fie asistat de un alt notar public ori de un avocat.

(3) Consiliul de disciplina citeaza pentru termenul de judecata Colegiul director al Camerei Notarilor Publici si pe notarul public in cauza, caruia i se va aduce la cunostinta continutul dosarului.

Art. 33. Hotararea Consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se redacteaza in cel mult 15 zile, comunicandu-se atat notarului public, cat si Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, in vederea exercitarii dreptului de contestatie la Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 34. (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici solutioneaza contestatiile impotriva hotararii Consiliului de disciplina cu citarea partilor.

(2) Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici se pronunta cu majoritate de voturi, se redacteaza in termen de 15 zile de la pronuntare si se comunica partilor.

Art. 35. Sanctiunile disciplinare de suspendare din functie si de excludere din profesie se pun in aplicare prin ordin al ministrului justitiei.

CAPITOLUL III Biroul notarial. Evidentele activitatii notariale. Evidentele Uniunii Nationale a Notarilor Publici

Sectiunea I Organizarea biroului notarial

Art. 36. (1) Notarul public va tine lucrarile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau.

(2) Biroul notarului public va detine spatii corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor. La sediul biroului notarial se va afisa numele notarului public sub care a fost inregistrat biroul sau, in caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila.

(3) In cazul incetarii activitatii notarului public, arhiva biroului notarial va fi preluata, dupa caz, de alt notar din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau de Camera notarilor publici.

Art. 37. (1) In cazul in care, in cadrul biroului notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, fiecare isi exercita personal profesiunea si raspunde individual pentru activitatea sa.

(2) Evidentele biroului notarilor publici asociati se tin in partida comuna, iar arhiva creata pe durata asocierii va ramane notarului public in al carui sediu acestia isi desfasoara activitatea. in cazul in care sediul biroului notarului public este coproprietatea notarilor publici asociati, arhiva va ramane notarului public care isi continua activitatea in acel sediu

Art. 38. (1) Pentru efectuarea lucrarilor din cadrul biroului notarial, notarul public poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, avand si posibilitatea de a incheia contracte civile cu colaboratori externi.

(2) Traducerile se efectueaza de persoane autorizate de Ministerul Justitiei si de interpretii si traducatorii autorizati in specialitatea stiinte juridice in statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine ori de provenienta, ale caror certificate sau alte documente similare sunt recunoscute de Ministerul Justitiei.

(3) Angajarea personalului si incheierea contractelor civile cu colaboratori externi in cadrul biroului notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se vor face de notarul public imputernicit prin contractul de societate civila.

Art. 39. (1) Biroul notarului public functioneaza in toate zilele lucratoare, asigurandu-se, in cazuri urgente, posibilitatea de a efectua actele solicitate si in afara orelor de program, precum si in zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat.

(2) In cazul in care biroul notarului public are un sediu secundar, in conditiile art. 115 din lege, programul de functionare a acestuia va fi astfel stabilit, incat sa nu afecteze activitatea la sediul biroului notarial.

Sectiunea a II-a Evidentele biroului notarial

Art. 40. (1) Biroul notarului public tine urmatoarele registre:

a) registrul general;

b) opisul registrului general;

c) registrul de succesiuni;

d) opisul succesiunilor;

e) registrul special de renuntari la succesiune; -ABROGAT

f) opisul renuntarilor la succesiune; – ABROGAT

g) registrul de termene succesorale;

h) registrul de depozite;

i) registrul de proteste;

j) registrul de consultatii juridice notariale;

k) registrul de traduceri;

l) registrul de corespondenta;

m) registrul de divorturi;

n) opisul registrului de divorturi

(2) Evidentele de la alin. (1) se tin separat in cazul organizarii unui sediu secundar al biroului notarial.

(3) Actele intocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate in aceste registre, mentionandu-se totodata si onorariul stabilit.

(4) Daca in biroul notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, in registrele prevazute la alin. (1) vor fi evidentiate separat lucrarile si onorariile pe numele fiecarui notar public.

(5) Notarul public tine evidenta financiar-contabila potrivit normelor proprii elaborate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in conditiile legii.

(6) Notarul public intocmeste evidenta statistica a lucrarilor si operatiunilor notariale.

Art. 41. (1) In registrul general se inregistreaza toate lucrarile notariale, cu exceptia celor privind procedura succesorala, primirile in depozit de inscrisuri, documente si valori si protestele. Fiecare lucrare va avea numarul ei de inregistrare, chiar daca partea solicita eliberarea mai multor exemplare de pe inscrisul intocmit.

(2) Inscrisurile autentice vor fi inregistrate distinct dupa obiectul lor, avand si un numar special de autentificare.

(3) In cazul autentificarii unui act inregistrat ca proiect sau ca urmare a reformarii incheierii de respingere, se procedeaza la o noua inregistrare.

(4) Notarul public urmareste intocmirea evidentei statistice a lucrarilor din acest registru general-ABROGAT

Art. 42. In opisul registrului general se trec numele si prenumele tuturor partilor care figureaza in actele intocmite, in ordine alfabetica. Legalizarile copiilor si traducerile nu se opiseaza.

Art. 43. (1) In registrul de succesiuni se inregistreaza dosarele succesorale.

(2) Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale, dosarul succesoral se va intocmi numai dupa ce se va verifica din oficiu ca nu exista un alt dosar format in cauza, la acelasi birou notarial sau la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala. Neintocmirea dosarului succesoral pentru acest motiv va fi adusa la cunostinta partilor interesate direct sau prin corespondenta, dupa caz.

(3) Pozitia din registrul succesoral se inchide la eliberarea certificatului de mostenitor, la suspendarea dosarului sau in alte cazuri de inchidere a procedurii succesorale.

(4) Repunerea pe rol a unei cauze succesorale se va face dupa o noua inregistrare cu mentiunea corespunzatoare in coloana de observatii la vechiul dosar.

Art. 44. (1) In opisul succesoral se trec numele si prenumele autorului succesiunii si numarul de inregistrare a dosarului.

(2) La nivelul fiecarei Camere a Notarilor Publici se tine un registru de evidenta a procedurilor succesorale, in care se inregistreaza procedurile succesorale din circumscriptia teritoriala a acesteia – modificat prin Ordinul MJ nr.2923/C/9 decembrie 2010.

(3) Evidentele prevazute la alin. (2) se pot tine si centralizat, la nivelul fiecarei Camere a Notarilor publici sau al unor sedii organizate de catre acestea.-ABROGAT

(4) Registrul prevazut la alin. (2) se poate tine si la sediile secundare ale Camerelor notarilor publici

Art. 45 . ABROGAT

Art. 46. (1) Registrul de termene succesorale evidentiaza sedintele si solutiile in cauzele ce privesc procedura succesorala notariala.

(2) Certificatele de mostenitor vor avea un numar mentionat in acest registru, in ordinea solutionarii cauzelor.

(3) Celelalte solutii privind suspendarea sau clasarea cauzelor succesorale se vor mentiona in registrul de termene succesorale.

(4) La sfarsitul fiecarei luni secretarul biroului notarial inscrie in registrul de termene succesorale situatia dosarelor existente pe rol, cele rezolvate, cu solutiile date, taxele si onorariile stabilite, precum si cauzele ramase nesolutionate.

Art. 47. (1) Registrul de depozite cuprinde mentiuni referitoare la inscrisurile, documentele si valorile mentionate in procesul-verbal de inventariere a bunurilor succesorale pe care notarul public a incuviintat sa le pastreze in biroul sau.

(2) Depozitele neridicate la sfarsitul unui an se vor inregistra in anul urmator cu taxa de timbru si onorariul stabilit de notarul public.

Art. 48. In registrul de proteste se inregistreaza zilnic si in ordinea datei efectele de comert prestate cu efectuarea mentiunilor cerute de lege.

Art. 49. (1) In registrul de consultatii juridice notariale se inregistreaza toate consultatiile juridice, iar in cazul celor scrise, se va pastra intr-o mapa speciala cate un exemplar al acestora.

(2) In aceeasi mapa se pastreaza si proiectele actelor juridice si procesele-verbale incheiate in conditiile art. 92 din lege.

Art. 50. Notarii publici care folosesc traducatori angajati cu contract de munca vor tine si un registru de traduceri. In acest caz, traducerile se vor inregistra in acest registru si nu se vor inscrie in registrul general.

Art. 51. In registrul de corespondenta se inscrie corespondenta oficiala a notarului public, neinregistrata in alte registre.

Art. 511

(1) În registrul de divorturi, prevazut în anexa nr. 33, se înregistreaza cererile de divort depuse cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/1953 – Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Codul familiei.

(2) Pozitia din registrul de divorturi se închide la eliberarea certificatului de divort sau la pronuntarea altei solutii prevazute de prezentul regulament.

(3) Dosarul de divort se pastreaza în arhiva biroului notarial si va cuprinde cel putin urmatoarele documente: cererea de divort si documentatia anexata acesteia, încheierea de admitere a cererii de divort, certificatul de divort si dovada comunicarii acestuia la registrul starii civile, precum si, dupa caz, încheierea de respingere a cererii de divort.

(4) Încheierea prin care se solutioneaza cererea de divort se redacteaza în doua exemplare originale.

(5) Un exemplar al încheierii si, dupa caz, un exemplar original al certificatului de divort se pastreaza în mapa de divorturi de la sediul biroului notarial, iar celalalt exemplar al încheierii se pastreaza la dosarul de divort.

Art. 512

In opisul registrului de divorturi, prevazut în anexa nr. 34, se înscriu, în ordine alfabetica, numele si prenumele sotilor, numarul de înregistrare al dosarului de divort si numarul certificatului de divort.

Art. 52. (1) Inainte de utilizare, toate registrele vor fi numerotate, sigilate si semnate de notarul public, incheindu-se in acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.

(2) La terminarea registrului sau anului calendaristic se va intocmi sub ultima inregistrare un proces-verbal de inchidere.

Art. 53. (1) Inregistrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor.

(2) Erorile de inregistrare se indreapta fara a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poata fi citit.

Art. 54. (1) In afara registrelor, la fiecare birou notarial se vor tine mape cu actele intocmite.

(2) Actele autentice se vor pastra in mape de cate 50 de acte impreuna cu documentatia necesara, iar celelalte acte se vor pastra in mape de cate 100 de acte.

(3) La mapa cu certificate de mostenitor se va atasa si incheierea finala, care va fi intocmita in acest scop in dublu exemplar.

(4) Mapa de divorturi contine incheierea privind solutia la cererea de divort inregistrata la biroul notarial si, dupa caz, un exemplar al certificatului de divort

Art. 55. Notarul public, raspunde de depozitarea si conservarea arhivei biroului notarial, in conditiile si termenele stabilite de dispozitiile legale privind Fondul Arhivistic National. Arhiva se afla in pastrarea unui secretar sau, dupa caz, a arhivarului angajat de notarul public.

Art. 56. Actele notariale, inregistrarile si evidentele biroului notarial se intocmesc prin manuscrise sau la masina de scris, putand fi redate si arhivate pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

SECTIUNEA III: Evidentele Uniunii Nationale a Notarilor Publici

Art. 56.1 La nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se infiinteaza urmatoarele registre:

a) Registrul national de evidenta a succesiunilor, in care se inregistreaza cauzele succesorale referitoare la cetatenii romani, straini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu in strainatate, de pe urma carora au ramas bunuri imobile in Romania (RNES);

b) Registrul national de evidenta a testamentelor autentice (RNTA), in care se inregistreaza toate dispozitiile testamentare si revocarea lor;

c) Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale (RNOS), in care se inregistreaza toate actele notariale referitoare la acceptarea pura si simpla, acceptarea sub beneficiu de inventar si renuntarea la succesiune;

d) Registrul national de evidenta a revocarii procurilor (RNPR), in care se inregistreaza toate actele de revocare expresa a procurilor date in scopul incheierii de acte si indeplinirii de proceduri notariale.

e) Registrul national de evidenta a cererilor de divort (RNECD), in care se inregistreaza cererile de divort prin procedura notariala

Art. 56. 2 (1) Registrele prevazute la art. 56.1 se tin in format material si electronic.

(2) Inregistrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor.

(3) Erorile de inregistrare se indreapta fara a se sterge vechiul text, doar prin bararea acestuia.

Art. 56. 3 Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va aproba prin hotarare normele metodologice privind procedura de operare in registrele prevazute la art. 56.1 si dovezile care se elibereaza in urma verificarilor.

Art. 56. 4 (1) Notarii publici sunt obligati sa comunice de indata Uniunii Nationale a Notarilor Publici informatiile care au legatura cu actele si procedurile mentionate la art. 56.1, in vederea inregistrarii.

(2) Notarii publici au obligatia ca, inainte de finalizarea actelor si procedurilor notariale, sa procedeze la consultarea registrelor nationale corespunzatoare, prevazute la art. 56.1, solicitand in acest scop si pe cheltuiala partilor un certificat eliberat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici in conditiile stabilite prin normele metodologice.

(3) Obligatiile prevazute la alin.1 si alin.2 revin si oficiilor consulare sau misiunilor diplomatice ale Romaniei in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 13 din lege.

CAPITOLUL IV Modul de indeplinire a actelor notariale

Sectiunea I Dispozitii generale

Art. 57. (1) Actele notariale se intocmesc la cererea persoanelor care justifica un interes si a autoritatilor competente, in cazurile prevazute de lege.

(2) Cererile pot fi facute si prin mandatar, avocat angajat sau prin reprezentant legal potrivit legii, afara de cazul cand, prin dispozitii speciale, se prevede altfel.

(3) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii.

(4) Daca se refuza indeplinirea actului notarial, notarul public redacteaza incheierea de respingere la staruinta partilor interesate in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii.

Art. 58. (1) Identitatea partilor se stabileste in conditiile art. 50 din lege, cu mentionarea numelui, prenumelui si a codului numeric personal ale persoanelor fizice sau, dupa caz, a denumirii, a codului unic de inregistrare sau a codului fiscal si a calitatii reprezentantului indreptatit sa incheie actul in numele persoanei juridice.

(2) Despre persoana juridica se va face mentiune expresa cu privire la data dobandirii capacitatii juridice si calitatea reprezentantului indreptatit sa incheie actul in numele ei. – ABROGAT

(3) Identificarea detinutilor se face prin dovada inregistrarii acestora in registrul penitenciarului si atestarea comandantului locului de detinere sau a persoanei cu aceasta atributie.

Art. 59. (1) Actul notarial se constata prin incheiere, notarul public apreciind daca este necesara si o rezolutie de incuviintare a efectuarii lui. In acest ultim caz, rezolutia se va pune pe cerere si va cuprinde pe scurt datele esentiale necesare incheierii.

(2) In incheierea de constatare a intocmirii actului notarial in afara sediului biroului notarului public, se vor preciza imprejurarea si motivele care au justificat intocmirea actului intr-un anumit loc. Notarul public va aprecia daca va fi insotit la instrumentarea actului in afara sediului sau de un secretar delegat, caz in care si acesta va semna incheierea.

(3) Pentru actele notariale intocmite la sediul secundar se va face mentiune in incheiere, potrivit art. 49 lit. a) din lege.

(4) Incheierile au numarul si data inregistrarii cererii, in afara de incheierile de autentificare, care au numai numarul de autentificare si data acesteia.

Art. 60. (1) In cazul actelor supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare, notarul public este obligat sa intreprinda de indata in numele titularilor acestor drepturi, direct ori prin angajatii sai, demersurile necesare la biroul de publicitate competent si sa inmaneze partilor dovezile referitoare la inscrierea drepturilor.

(2) Daca biroul de publicitate nu se afla in circumscriptia sa, notarul public are obligatia sa trimita de indata la acel birou actele mentionate la alineatul precedent, cerand sa i se comunice modul de rezolvare, pe care il va transmite partilor interesate.

(3) Se excepteaza de la dispozitiile alin. (1) si (2) cazurile in care partile interesate solicita in scris sa indeplineasca ele formalitatile de publicitate. – ABROGAT

Art. 61. (1) Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele notariale nu pot fi indreptate sau completate in conditiile art. 53 din lege, decat dupa prezentarea tuturor exemplarelor actului.

(2) Nu sunt admise rectificari directe in cuprinsul actelor notariale cu privire la erori si omisiuni, despre acestea facandu-se trimitere la incheierea de rectificare care va fi atasata la toate exemplarele originale ale actului care a fost intocmit.

Art.60_1. – Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, precum si modul de organizare si desfasurare a acestei activitati se aproba, prin hotarare, de catre Consiliul Ununii Nationale a Notarilor Publici. – conform Ordinului MJ nr.2922/C/9 decembrie 2010

Sectiunea a II-a Redactarea inscrisurilor

Art. 62. (1) Inscrisul se va redacta in atatea exemplare originale cerute de parti, plus unul pentru arhiva notarului public si, dupa caz, unul pentru efectuarea lucrarilor de publicitate.

(2) In cazul in care este necesara prezentarea unei documentatii, aceasta se anexeaza la inscris.

(3) Notarul public va viza toate anexele, mentionand in cuprinsul actului ca acestea fac parte integranta din inscris.

Art. 63. Inscrisul alcatuit din mai multe file va fi cusut, capsat sau brosat, aplicandu-se sigiliul si semnatura notarului public pe marginile alaturate a doua file.

Art. 64. (1) Inscrisul va fi redactat citet si fara stersaturi. Mentiunile in cifre se vor preciza si in litere. (2) Denumirea persoanelor juridice se va arata fara prescurtari.

(3) Spatiile goale se vor bara cu linii.

Art. 65. Notarul public va verifica continutul inscrisului si se va conforma, dupa caz, dispozitiilor art. 6 din lege.

Sectiunea a III-a Autentificarea inscrisurilor

Art. 66. Notarul public va mentiona pe cerere documentele necesare autentificarii actului, precum si modul cum au fost stabilite taxele de timbru si onorariul.

Art. 67. In cazul in care se autentifica procuri pentru incheierea unor acte de vanzare-cumparare, iar cumparatorul sau sotul acestuia are el insusi calitatea de mandatar al vanzatorului, notarul public va pretinde partilor sa inscrie in cuprinsul procurii toate clauzele contractului, inclusiv pretul.

Art. 68. Procurile folosite la autentificarea actelor raman la dosar in original sau in copie legalizata. Art. 69. La autentificarea inscrisurilor cu caracter patrimonial incheiate de o persoana aflata in detentie, notarul public va verifica daca nu s-au luat masuri de indisponibilizare cu privire la bunurile acelei persoane, ori daca prin hotararea definitiva de condamnare nu i s-a restrans capacitatea.

Art. 70. (1) In actele de transmisiuni sau constituiri de drepturi reale imobiliare notarul public este obligat sa verifice situatia proprietatii si sarcinile bunului. in acest scop, notarul public va pretinde prezentarea titlurilor de proprietate ale instrainatorului si, dupa caz, extrasul de carte funciara sau certificatul de sarcini, precum si certificatul de atestare fiscala.

(2) In cazul terenurilor, atestarea ca acestea se afla in intravilan sau extravilan se va face prin dovezi eliberate de autoritatile administrative competente.

Art. 71. Notarul public este obligat ca, in cel mult 10 zile de la autentificarea unui inscris sau testament prin care se recunoaste un copil din afara casatoriei, sa comunice Oficiului de stare civila de la locul nasterii copilului un exemplar al inscrisului sau, dupa caz, parte de testament in extras referitoare la recunoastere.

Sectiunea a IV-a Indeplinirea procedurii succesorale notariale

Art. 72. La primirea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale notarul public va verifica daca aceasta cuprinde toate datele necesare, si anume: data decesului si ultimul domiciliu al autorului succesiunii, numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului, indicand partilor interesate sa o completeze.

Art. 73. Dovada decesului si a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces.

Art. 74. (1) Notarul public va dispune inregistrarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale numai dupa ce secretarul biroului notarial va atesta in urma cercetarii opisului succesoral ca nu s-a mai format alt dosar in aceeasi cauza la biroul sau.

(2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri notariale, notarul public va verifica prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispozitie daca in opisul de evidenta a procedurilor succesorale, tinut potrivit art. 44 alin. (2) din prezentul regulament, nu s-a inregistrat un dosar succesoral in aceeasi cauza la un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie.

(3) Secretarul biroului notarial care tine evidenta cauzelor succesorale pe circumscriptia teritoriala va comunica de indata rezultatul cercetarii opisului de evidenta a procedurilor succesorale, iar in cazul in care nu s-a inregistrat aceeasi cauza la un alt birou notarial, va elibera un certificat pe care il va expedia notarului public care a cerut verificarea.

(4) Notarii publici sunt obligati sa comunice de indata cauzele inregistrate pentru a fi inscrise in opisul de evidenta a procedurilor succesorale.

Art. 75. (1) Secretarii consiliilor locale, in aplicarea art. 68 din lege, vor trimite sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale.

(2) Modul de repartizare a cauzelor succesorale sesizat e potrivit alineatului precedent se stabileste de Camera Notarilor Publici in mod periodic, pentru fiecare dintre notarii publici dintr-o circumscriptie teritoriala, in raport cu data decesului autorului succesiunii.

Art. 76. (1) In inventar, cu privire la bunurile despre care se sustine ca sunt proprietatea altei persoane, se va mentiona motivul pentru care se aflau in detinerea defunctului la data decesului, dupa cum se vor mentiona si bunurile defunctului care se afla in detinerea unui tert, precum si motivele pentru care se gasesc la acesta.

(2) In inventar se va inscrie si pasivul succesoral, in masura in care acesta este cunoscut.

(3) In cazuri urgente, la cererea oricarei persoane care justifica un interes, punerea sigiliilor asupra bunurilor succesorale se poate face inainte de intocmirea inventarului, exceptandu-se bunurile necesare membrilor familiei defunctului care au locuit cu el.

(4) Notarul public poate numi in calitate de custode sau de curator pe unul dintre mostenitori.

Art. 77. (1) Incunostintarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor despre deces si masurile de conservare se face de catre notarul public prin scrisoare recomandata, recipisa postala facand dovada despre incunostintare.

(2) In succesiunile care urmeaza sa fie declarate vacante, notarul public va lua masurile corespunzatoare de conservare si de administrare prevazute de art. 70-73 din lege si va solicita autoritatii administrative competente desemnarea curatorului ce va fi numit in acest scop pana la incheierea procedurii succesorale.

Art. 78. (1) Notarul public va cita in cauza persoanele cu vocatie la mostenire si, dupa caz, legatarii, in conditiile art. 75 din lege, iar in caz de vacanta succesorala, autoritatea administratiei locale competente.

(2) Citarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor nu este obligatorie daca certificatul de mostenitor sau de legatar se intocmeste la cerere in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, in afara de cazurile in care notarul public o considera necesara pentru anumite lamuriri.

Art. 79. In cadrul procedurii succesorale, notarul public va stabili, pe baza declaratiilor partilor, a martorilor si a celorlalte documente prezentate, daca succesorii au acceptat in termen, in mod expres sau tacit, mostenirea ori, dupa caz, legatul universal sau cu titlu universal.

Art. 80. (1) Declaratiile de renuntare la succesiune, de acceptare pura si simpla sau sub beneficiu de inventar se fac in forma autentica si se inscriu pentru opozabilitate in Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale (RNOS) prevazut la art. 56.1. (1.1.) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) declaratiile de acceptare pura si simpla facute in cadrul dezbaterii succesorale si consemnate in incheierea de sedinta.

(2) In cazul in care declaratiile aratate la alin. (1) s-au dat la un alt birou notarial decat cel la care se afla registrul special de renuntari la succesiune, un exemplar al declaratiilor va fi trimis de indata la notarul public pentru inscriere in acel registru. – ABROGAT

(3) Declaratiile de optiuni succesorale inscrise in Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale se pastreaza in mape tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Art. 81. (1) La prezentarea mostenitorilor sau, dupa caz, a legatarilor, notarul public le va lua declaratie asupra numarului si calitatii lor, precum si asupra compunerii masei succesorale. Aceste declaratii se consemneaza in incheierea de dezbateri succesorale, care se semneaza de catre acestia.

(2) Totodata, notarul public va verifica daca s-a inscris in registrul special de renuntari la succesiune vreo declaratie de renuntare sau de acceptare sub beneficiu de inventar, cerand partilor sa prezinte in acest scop un certificat eliberat de secretarul biroului notarial unde se tine registrul special de renuntari la succesiune. – ABROGAT

Art. 82. (1) In cursul procedurii succesorale notarul public intocmeste o incheiere motivata pentru fiecare termen acordat in care va mentiona partile si martorii care s-au prezentat, inscrisurile depuse si masurile luate in vederea solutionarii cauzei.

(2) Incheierea finala care constata indeplinirea procedurii succesorale se redacteaza de indata.

Art. 83. In cazul succesiunilor succesive care se dezbat deodata, se intocmeste un singur certificat de mostenitor, stabilindu-se pentru fiecare dintre autorii succesiunii in mod corespunzator calitatea si drepturile fiecarui mostenitor sau legatar, precum si bunurile si datoriile succesiunii.

Art. 84. Certificatul de mostenitor sau de legatar care cuprinde bunuri imobile se va comunica impreuna cu cererea partilor pentru a fi inscris in registrul de carte funciara a judecatoriei competente.

Art. 85. (1) In cazul eliberarii unui certificat de executor testamentar, notarul public va constata in cuprinsul acestuia calitatea executorului testamentar si intinderea drepturilor si obligatiilor cu care a fost investit de catre testator.

(2) Dupa eliberarea certificatului de executor testamentar, acesta va proceda in conditiile Codului civil la predarea legatelor.

Art. 86. (1) Certificatul de mostenitor suplimentar se elibereaza de notarul public care a eliberat primul certificat. Daca acesta nu mai este in functie, se va elibera, la cerere, de oricare notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala, solicitandu-se dosarul cauzei de la biroul notarial in arhiva caruia se afla, facandu-se mentiunile corespunzatoare in registrele de succesiuni.

(2) In toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral notarul public va atasa la dosarul nou inregistrat dosarul anterior.

Art. 87. (1) Erorile materiale in sensul legii cuprind greseli evidente care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral si nu impieteaza asupra drepturilor si calitatii mostenitorilor si legatarilor.

(2) In cazul in care unii dintre mostenitori sau legatari au ridicat certificatul de mostenitor sau de legatar, erorile se vor putea indrepta numai dupa citarea acestora si prezentarea tuturor certificatelor de mostenitor sau de legatar.

SECTIUNEA IV1: Procedura divortului

Art. 871

(1) Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. Pentru municipiul Bucuresti, dispozitiile se aplica in mod corespunzator, conform art. 114 din lege.

(2) La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se adreseze notarului public competent. Daca partile insista sa inregistreze cererea, notarul public va proceda la inregistrarea cererii si va pronunta o incheiere de respingere a acesteia.

(3) In cazul in care competente sunt mai multe birouri notariale, competenta de indeplinire a procedurii divortului prin acordul partilor apartine primului birou sesizat.

(4) Cererea de divort va primi si un numar de inregistrare unic la nivel national, in Registrul national de evidenta a cererilor de divort.

(5) Inainte de verificarea competentei teritoriale, notarul public va verifica daca, privitor la desfacerea casatoriei, exista elemente de extraneitate si va proceda in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza desfacerea casatoriei in cazul in care exista raporturi juridice cu elemente de extraneitate.

(6) Prin ultima locuinta comuna se intelege locuinta in care au convietuit sotii. Dovada ultimei locuinte comune se face, dupa caz, cu actele de identitate ale sotilor, din care rezulta domiciliul comun sau resedinta comuna a acestora, sau, daca nu se poate face dovada in acest fel, prin declaratie pe propria raspundere, autentica, a fiecaruia dintre soti, din care sa rezulte care a fost ultima locuinta comuna a acestora. Declaratia se va consemna in cererea de divort si in incheierea de admitere a cererii de divort.

(7) Reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa. Sotii se vor prezenta personal in fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruinta in cererea de divort si exprimarea consimtamântului liber si neviciat de desfacere a casatoriei.

Art. 872

(1) Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.

(2) Pentru orice declaratie necesara in cadrul procedurii de divort, data in fata notarului public care instrumenteaza cererea de divort, nu se percepe onorariu.

(3) Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile române in original si copie legalizata, copia legalizata urmând a fi anexata la cererea de divort.

(4) Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pâna la eliberarea certificatului de divort.

(5) La primirea cererii de divort, notarul public verifica identitatea sotilor si daca datele inscrise in cererea de divort corespund cu datele inscrise in actele atasate cererii.

Art. 873

(1) In ziua primirii cererii, notarul public inregistreaza cererea in registrul de divorturi, dupa ce a verificat daca este competent si daca a fost platit onorariul.

(2) Dupa inregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divort, notarul public verifica in Registrul national de evidenta a cererilor de divort sa nu mai fie inregistrata de catre soti o alta cerere de divort.

(3) Notarul public, dupa ce efectueaza operatiunile de la alineatele precedente, acorda sotilor, potrivit art. 382 din Codul familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii.

(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat.

(5) Staruinta, respectiv, lipsa de staruinta a fiecaruia dintre soti se constata in incheierea de admitere, respectiv de respingere a cererii de divort.

Art. 874

In cadrul procedurii notariale de divort, notarul public pronunta una dintre urmatoarele solutii:

a) admiterea cererii de divort, in acest caz, notarul public emite incheierea de admitere a cererii de divort prevazuta in anexa nr. 35;

b) respingerea cererii de divort, in acest caz, notarul public emite incheierea de respingere a cererii de divort prevazuta in anexa nr. 36;

Art. 875

(1) Notarul public emite o incheiere de admitere a cererii de divort daca sotii staruie in divort, isi exprima consimtamântul liber si neviciat si sunt indeplinite, cumulativ, si celelalte conditii legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, incheiere in care va constata toate acestea.

(2) Notarul public, in baza incheierii de admitere a cererii de divort, elibereaza certificatul de divort, prevazut la anexa nr. 37, in care constata desfacuta casatoria dintre soti prin acordul partilor. Certificatul de divort se intocmeste in 6 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru fiecare dintre soti, un exemplar pentru dosarul de divort, un exemplar pentru mapa de divorturi de la sediul biroului notarial, un exemplar pentru registrul starii civile de la locul in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat si un exemplar pentru registrul starii civile detinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

Art. 876

(1) Inainte de eliberarea certificatului de divort, notarul public va solicita, prin intermediul administratorului registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort, tinut de Ministerul Administratiei si Internelor. Numarul alocat in acest registru se inscrie de catre notarul public pe certificatul de divort.

(2) In cazul in care, in urma solicitarii adresate, se constata ca in Registrul unic al certificatelor de divort este deja alocat numar de inregistrare pentru un certificat de divort eliberat acelorasi soti, notarul public solicitant va dispune, prin incheiere, respingerea cererii de divort, ca fiind ramasa fara obiect.

(3) Procedura prin care se solicita de catre notarul public alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Art. 877

(1) Certificatul de divort, prevazut in anexa nr. 37, va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.

(2) Dupa eliberarea certificatului de divort, notarul public va comunica, de indata, un exemplar al acestuia la primaria locului in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat, spre a se face mentiune despre divort in actul de casatorie, si un exemplar la registrul starii civile tinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

(3) Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie sotilor certificatul de casatorie, pe care va inscrie mentiunea: «Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. …/… »

(4) In cazul admiterii cererii de divort, notarul public va comunica de indata, in format electronic, solutia, in vederea inchiderii pozitiei respective din Registrul national de evidenta a cererilor de divort.

Art. 878

Notarul public emite o incheiere de respingere a cererii de divort in unul dintre urmatoarele cazuri, precum si in alte situatii in care nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:

a) nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;

b) unul dintre soti este pus sub interdictie;

c) unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamântul liber si neviciat;

d) la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti, iar sotul prezent insista sa fie inregistrata cererea;

e) unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, in fata notarului public;

f) sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de prezentul regulament;

g) sotii nu se inteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;

h) sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie in original;

i) sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;

j) unul dintre soti se prezinta in fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 382 din Codul familiei si declara ca nu mai staruie in cererea de divort;

k) unul dintre soti nu mai staruie in cererea de divort intrucât nu s-a prezentat in fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 382 din Codul familiei pentru a declara ca staruie in cererea de divort;

l) cererea a ramas fara obiect intrucât casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;

m) sotii se impaca;

n) sotii isi retrag cererea de divort;

o) inainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria incetând in acest mod.

Art. 879

In cazul respingerii cererii de divort, notarul public va comunica de indata, in format electronic, solutia pronuntata, in vederea inchiderii pozitiei respective in Registrul national de evidenta a cererilor de divort.

Sectiunea a V-a Intocmirea altor proceduri notariale

Art. 88. (1) Pentru legalizarea semnaturii sau a specimenului de semnatura, partea se va prezenta personal la notarul public.

(2) Exemplarele inscrisului vor fi prezentate nesemnate.

(3) Pentru legalizarea sigiliului, acesta se va imprima, in fata notarului public, pe inscrisul prezentat in acest scop, pe care se va intocmi incheierea de legalizare.

Art. 89. In vederea certificarii faptelor prevazute la art. 91 lit. a) si b) din lege, notarul public va identifica in conditiile legii acea persoana si va intocmi incheierea corespunzatoare in numarul de exemplare solicitat, plus unul pentru arhiva.

Art. 90 (1) Pentru certificarea faptului ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea, partea va depune fotografia de data recenta, in numarul de exemplare cate solicita sa fie certificate, plus una pentru arhiva. Identificarea persoanei se va face in conditiile legii.

(2) Incheierea de certificare se va intocmi in numarul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva. Fotografia se va aplica pe fiecare exemplar al incheierii, iar notarul public va face urmatoarea mentiune, in continuare, peste fotografie si pe spatiul alaturat acesteia: “Persoana din fotografie este… notar public, L.S.”

Art. 91. (1) Pentru certificarea faptului ca o persoana s-a prezentat in urma unei somatii sau notificari la o anumita ora la sediul biroului notarial, partea interesata va depune duplicatul somatiei, impreuna cu procesul-verbal de inmanare intocmit de autoritatea competenta.

(2) Notarul public va verifica daca inmanarea somatiei s-a facut in conditiile legale, in caz contrar va cere repetarea procedurii de somare, in afara de cazul in care persoana somata se prezinta si acopera neregularitatile procedurii de chemare.

(3) La ora indicata in somatie, notarul public dispune sa se strige de 3 ori la intervale de 5 minute numele si prenumele persoanei somate.

(4) Declaratia persoanei somate se va consemna in incheierea semnata de notarul public si de partile interesate. In cazul refuzului de a face declaratia sau de a semna, precum si in cazul de neprezentare a persoanei somate, se va face mentiunea corespunzatoare in incheiere.

(5) Incheierea se va intocmi in numarul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva.

Art. 92. (1) In cererea pentru legalizarea copiei se va identifica inscrisul, precizandu-se numarul de exemplare cerut de parte.

(2) Un exemplar al copiei legalizate va fi retinut la dosar.

(3) Nu se pot elibera copii legalizate de pe inscrisurile care contin corecturi, stersaturi, adaugari, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul autoritatii care le-a intocmit sau, dupa caz, semnatura partilor.

Art. 93. (1) Se pot legaliza copii atat de pe un inscris in intregime, cat si de pe parti determinante ale acestuia, cu conditia sa nu se denatureze intelesul integral al inscrisului.

(2) Pe copie si in incheierea de legalizare a acesteia se va face mentiunea corespunzatoare.

Art. 94. Daca se elibereaza o copie de pe un inscris sub semnatura privata, incheierea va cuprinde mentiunea ca inscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnatura privata.

Art. 95. (1) Textul copiei ce urmeaza a fi legalizata trebuie scris in continuare, fara spatii libere, in afara de cazul in care pentru intocmirea copiei se folosesc imprimate tipizate sau fotocopii.

(2) Pentru a se inlatura posibilitatea unor denaturari ulterioare in copiile legalizate, se va trece imediat dupa textul inscrisului ce se legalizeaza: „legalizarea pe verso” sau „urmeaza in continuare legalizarea. (3) Notarul public va viza fiecare fila a inscrisului prezentat pentru legalizare.– ABROGAT

Art. 96. (1) Incheierea de legalizare a copiei de pe un inscris intocmit intr-o alta limba decat cea romana se semneaza de notarul public care a facut confruntarea, in cazul in care limba straina este limba sa materna sau pentru care a fost autorizat ca traducator si interpret. in cazul in care confruntarea se face de catre traducator, incheierea va fi semnata de acesta in fata notarului public, in afara de cazul in care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, la care se va anexa traducerea in limba romana a inscrisului, semnata de traducator.

(2) Copia inscrisului tradus se anexeaza la exemplarul traducerii legalizate a acestuia, care ramane in arhiva notarului public.

Art. 97. (1) Copia legalizata de pe un inscris pentru a carei colationare cu originalul se cere o pregatire de specialitate se va elibera pe baza colationarii de catre un expert desemnat de notarul public, potrivit prevederilor legale privind expertiza contabila si expertiza tehnica.

(2) Incheierea de legalizare se va semna de notarul public si de expert.

Art. 98. Incheierea de legalizare de pe copiile ce se elibereaza partilor se va scrie, dupa caz, pe versoul inscrisului ce se legalizeaza, daca acesta are o singura fila, sau in continuarea acestuia, in cazul in care textul este scris si pe verso sau pe mai multe file in continuare. In cazul din urma, precum si atunci cand se foloseste un adaos, pentru scrierea incheierii de legalizare, care nu ar putea fi cuprinsa in continuarea textului inscrisului trecut si pe versoul filei, se va avea grija ca sigiliul sa fie neaparat aplicat, parte pe fila inscrisului si parte pe adaosul folosit in conditiile art. 63 din prezentul regulament. Art. 99. Legalizarea copiilor de pe inscrisurile aflate in arhiva biroului notarial se face de secretarul acestuia in conditiile art. 93 din lege, in baza rezolutiei notarului public.

Art. 100. (1) Notarul public este autorizat sa efectueze traduceri cu respectarea conditiilor aratate la art. 38 alin. (2) din prezentul regulament.

(2) Ministrul justitiei poate autoriza pe notarul public sa efectueze traduceri, daca cunoaste o limba straina, iar aceasta este limba sa materna.

Art. 101. In incheierea de legalizare a traducerii, notarul public autorizat va atesta exactitatea traducerii de pe acel inscris (autentic, in copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, in extras, dupa caz), care a fost vizat in acest scop.

Art. 102. Traducatorul care efectueaza traducerea va intocmi formula de certificare cu urmatorul cuprins: „Subsemnatul ………………, certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului (autentic, in copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, in extras, dupa caz) in limba ………………… care a fost vizat de mine, TRADUCATOR………………”.

Art. 103. (1) Legalizarea semnaturii traducatorului se face prin incheiere, potrivit dispozitiilor art. 89 alin. 4 din lege.

(2) In cazul in care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, incheierea de legalizare a semnaturii acestuia nu va mai face referire la faptul prezentarii in persoana a traducatorului si nici la constatarea indeplinirii prevederilor de la art. 89 alin. 4 lit. c) din lege.

Art. 104. Incheierea prin care se constata indeplinirea de catre notarul stagiar a actelor notariale, prin delegarea unor atributii in conditiile art. 21 lit. b), c) si d) din lege, cuprinde semnatura notarului stagiar si sigiliul notarului public care l-a delegat.

Art. 105. (1) La primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor, precum si a valorilor, notarul public le va verifica cuprinsul, conformandu-se art. 6 alin. 1 si 2 din lege.

(2) Incheierea de primire in depozit se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhiva.

(3) Restituirea inscrisurilor, documentelor sau valorilor primite in depozit, se face pe baza semnaturii partilor, succesorilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora, in registrul de depozite.

Art. 106. Actul de protest al cambiei, biletului de ordin sau al cecului se intocmeste la cererea beneficiarului de catre notarul public, care are obligatia de a-l inregistra zilnic in ordinea datei si de a comunica in prima zi a fiecarei saptamani Camerei de comert si industrie judetene sau, dupa caz, a Municipiului Bucuresti tabelul protestelor, intocmite in saptamana precedenta, in conditiile prevazute de legile speciale.

Art.106_1 – (1) Notarul public va elibera, la cererea oricarei persoane interesate, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, o incheiere cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici, prevazut la art. 44, si in registrele unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, prevazute la art. 56^1 alin. (1) lit. a)—c). Competenta eliberarii incheierii revine notarului public din camera in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu.

(2) In incheierea mentionata la alin. (1), al carei model este prevazut in anexa nr. 32 la prezentul regulament, se vor inscrie rezultatele verificarii mentiunilor cuprinse in certificatele sau adeverintele eliberate din registrele prevazute la alin. (1).

(3) Notarul public va proceda mai intai la interogarea Registrului de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici in a carei circumscriptie defunctul a avut ultimul domiciliu. In cazul in care in urma verificarii se constata ca succesiunea este solutionata, se va face mentiune despre acest fapt in incheiere, fara a se mai proceda la verificarea registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

(4) Daca in urma verificarii prevazute la alin. (3) se constata ca succesiunea defunctului nu se afla pe rolul niciunui birou notarial, se vor efectua verificari si in registrele unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Interogarea Registrului national de evidenta a succesiunilor se va face numai in situatia in care defunctul a avut ultimul domiciliu in strainatate, dar a detinut bunuri imobile pe teritoriul Romaniei.

(5) Daca in urma verificarii prevazute la alin. (3) se constata ca succesiunea se afla pe rolul unui birou notarial, se va proceda si la verificarea registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, prevazute la alin. (1), facandu-se mentiune despre acestea in incheiere. O copie a acestei incheieri se va comunica de catre notarul public care a eliberat-o Camerei notarilor publici in al carei registru figureaza cauza inregistrata. Camera notarilor publici, primind copia incheierii, o va aduce de indata la cunostinta notarului public pe al carui rol se afla inregistrata cauza succesorala.

(6) Cererea prin care se solicita efectuarea verificarilor, impreuna cu incheierea eliberata de notarul public in urma efectuarii verificarilor, se inregistreaza in Registrul general notarial, iar un exemplar al incheierii se elibereaza solicitantului personal sau, la cererea acestuia, se comunica prin posta.

CAPITOLUL V Organele reprezentative ale notarilor publici si controlul activitatii notariale

Sectiunea I Organele reprezentative ale notarilor publici

Art. 107. (1) Organele reprezentative ale notarilor publici sunt, potrivit legii, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, iar in plan teritorial, in circumscriptia fiecarei Curti de apel, Camera notarilor publici. (2) Aceste organe functioneaza in baza unui statut propriu, care dupa adoptare va fi comunicat ministrului justitiei.

Art. 108. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va inainta ministrului justitiei, la inceputul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea notariala desfasurata in anul precedent, cuprinzand date statistice, aspecte rezultate din verificarile efectuate, masurile luate pentru inlaturarea deficientelor constatate, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii sub aspect legislativ si administrativ.

Art. 109. (1) Evidentele privind numarul notarilor publici, al notarilor stagiari, al birourilor notariale, numirea, suspendarea si incetarea suspendarii, asocierea si incetarea asocierii, schimbarea sediului biroului notarial, incetarea calitatii de notar public, inregistrarea si incetarea activitatii birourilor notariale sunt indeplinite sau, dupa caz, tinute, potrivit legii, de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, va comunica, potrivit atributiilor ce le revin, datele si documentele necesare indeplinirii lucrarilor aratate la alin. (1).

Sectiunea a II-a Controlul judecatoresc

Art. 110. Controlul judecatoresc al actelor notariale se realizeaza, potrivit art. 99 si 100 din lege, pe calea actiunii in anulare sau, in cazul refuzului indeplinirii actului notarial, pe calea plangerii impotriva incheierii de respingere pronuntate de notarul public.

Art. 111. (1) Actiunea in anulare se exercita de partile interesate impotriva actului notarial la instanta competenta potrivit legii.

(2) Pana la anulare in justitie, actul notarial atacat se socoteste valabil indeplinit.

Art. 112. (1) Plangerea impotriva incheierii de respingere se inregistreaza la biroul notarului public care a refuzat indeplinirea actului notarial, iar acesta este obligat sa o inainteze de indata judecatoriei cu dosarul cauzei.

(2) Notarul public dintr-un birou notarial cu sediul in Municipiul Bucuresti va inainta plangerea judecatoriei in circumscriptia careia se afla sediul acelui birou.

Sectiunea a III-a Controlul profesional-administrativ

Art. 113. (1) Ministrul justitiei exercita controlul activitatii notariale prin inspectori generali de specialitate notariala, potrivit legii, oricand considera necesar.

(2) Controlul priveste, in principal, respectarea legii in activitatea profesionala a notarilor publici, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, precum si conduita notarului public in indeplinirea atributiilor sale. In unele situatii ce-i sunt sesizate, ministrul justitiei va putea cere, dupa caz, informari privind activitatea unor notari publici din partea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a Colegiului director al Camerei Notarilor Publici.

(3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate Colegiului director al Camerei Notarilor Publici pentru luarea masurilor corespunzatoare sau, cand este cazul, pentru exercitarea actiunii disciplinare.

(4) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va comunica ministrului justitiei masurile luate si, dupa caz, modul de solutionare a actiunii disciplinare.

Art. 114. (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va urmari modul de organizare si functionare a Camerelor si birourilor notarilor publici, desfasurarea adunarilor notarilor publici, indeplinirea atributiilor, in conditiile statutare, de catre Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, modul de functionare a birourilor notariale, calitatea lucrarilor notariale, pregatirea notarilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a Camerelor si birourilor notarilor publici, precum si orice alte probleme, potrivit statutului.

(2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a Notarilor Publici, iar la birourile notariale, atunci cand se hotaraste de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 115. (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici poate delega Colegiul director al Camerei Notarilor Publici sa efectueze controlul profesional-administrativ al notarilor publici din cadrul birourilor notariale aflate in circumscriptia sa.

(2) Controlul se exercita periodic, cel putin o data la 2 ani, si priveste legalitatea lucrarilor notariale intocmite, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila si conduita notarului public in indeplinirea atributiilor sale profesionale.

Art. 116. Notarul public verificat are dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control. Art. 117. Actele de control efectuate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici se vor comunica si compartimentului de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 118. Colegiul director al Camerei Notarilor Publici verifica sesizarile partilor impotriva notarilor publici in cel mult 30 de zile de la sesizare si ia masuri de indreptare, iar dupa caz, exercita actiunea disciplinara, instiintand si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 119. (1) Ministrul justitiei emite ordinul referitor la notarii de stat in functie, care au optat pentru calitatea de notar public cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului de 90 de zile prevazut in art. 106 din lege.

(2) Dupa stabilirea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, potrivit propunerilor Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei emite ordine individuale, de numire a notarilor publici in baza optiunilor exprimate, cu precizarea circumscriptiilor judecatoriilor in care urmeaza sa-si stabileasca sediile birourile notariale.

(3) Pana la implinirea termenului prevazut de art. 109 din lege, notarii de stat care au optat pentru calitatea de notar public vor continua sa functioneze ca notari, in conditiile prevazute de Decretul nr. 377/1960 si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor acestui decret, aprobat prin H.C.M. nr. 1518/1960.

(4) Notarii publici numiti in conditiile alin.(2) au obligatia de a-si inregistra birourile notariale potrivit dispozitiilor art. 18 din lege.

(5) Registrul de inregistrare a birourilor notariale se deschide de Curtile de Apel dupa implinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege.

Art. 120. (1) Numirea de notari publici, cu exceptia celor prevazuti de art. 105 alin. 1 din lege, se va putea face numai cu respectarea prevederilor art. 17 si 18 din lege. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si notarilor de stat ce vor fi numiti de ministrul justitiei pe posturi vacante, in conditiile Decretului nr. 377/1960, pana la implinirea termenului prevazut de art. 109 din lege.

Art. 121. (1) Cu o zi inainte de implinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege, Notariatele de Stat vor inchide registrele de publicitate imobiliara si mobiliara tinute potrivit art. 710 si urmatoarele din Codul de procedura civila, cu mentiunea ca lucrarile vor fi continuate in aceleasi registre de judecatoriile in circumscriptia carora isi au sediul.

(2) Mapele in care se pastreaza actele transcrise, inscrise si cele de amanet vor fi, de asemenea, inchise, urmand ca judecatoriile sa formeze mape noi, in continuarea inregistrarilor.

(3) Birourile de carte funciara vor inchide in acelasi mod numai registrul general de intrare.

(4) Cartea funciara impreuna cu arhiva, registrele, hartile, dosarele de carte funciara si scriptele de orice fel se preiau de catre judecatoriile in circumscriptia carora au functionat.

Art. 122. (1) Cererile pentru indeplinirea operatiunilor de publicitate mobiliara sau imobiliara introduse la Notariatele de Stat si care nu au putut fi rezolvate pana la data incetarii competentei lor vor fi transmise judecatoriilor care preiau aceste atributii.

(2) Dupa preluarea atributiilor de publicitate mobiliara si imobiliara de catre judecatorii si pana la inceperea activitatii notarilor publici, actele intocmite de notarii de stat, supuse operatiunilor de publicitate, vor fi trimise pentru efectuarea acestora judecatoriilor competente teritorial.

(3) Judecatoriile vor elibera certificate de sarcini si, dupa caz, extrase de carte funciara de pe registrele si evidentele preluate de la Notariatele de Stat, de la data trecerii in competenta lor a atributiilor de publicitate.

Art. 123. (1) Arhiva Notariatelor de Stat care isi inceteaza activitatea se inventariaza si se preia de judecatoriile in circumscriptiile carora au functionat pana la data expirarii termenului de 6 luni prevazut in art. 109 din lege.

(2) Inventarul se intocmeste de o comisie formata din notarul-sef, notarul- sef adjunct, notarii delegati in acest scop si secretarii unitatii notariale si va cuprinde: – registrele Notariatului de Stat, care vor fi inchise prin intocmirea unui proces-verbal privind numarul pozitiilor inscrise in cuprinsul lor, semnat de membrii comisiei; – dosarele notariale in ordinea indicatorului termenelor de pastrare aprobat de Ministerul Justitiei; mapele si dosarele vor avea filele cusute si se va indica pe coperta numarul de inregistrare de la care se porneste si se sfarseste cuprinsul lor, mentionandu-se actele constatate lipsa, sub certificarea membrilor comisiei.

Art. 124. Predarea si preluarea lucrarilor aratate la art. 121 si 123 alin. (1) din prezentul regulament se fac pe baza de proces-verbal semnat de notarul sef si de conducatorii de carte funciara ori secretarii cu atributii de publicitate sau, dupa caz, de comisia formata potrivit art. 123 alin.(2), precum si de presedintele judecatoriei sau de inlocuitorul acestuia.

Art. 125. Predarea-primirea cauzelor succesorale nerezolvate se va face prin proces-verbal semnat de notarul-sef al fostului Notariat de Stat, la care au fost pe rol, si de notarul public competent teritorial, caruia i s-au repartizat spre solutionare, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. Partile care figureaza in aceste cauze vor fi instiintate de notarul public care le-a preluat.

Art. 126. (1) Pentru rezolvarea succesiunilor deschise anterior expirarii termenului prevazut de art. 109 din lege, judecatoriile vor atesta la cerere, daca s-a eliberat un certificat de mostenitor in aceeasi cauza, prin cercetarea arhivei preluate de la fostele Notariate de Stat.

(2) In cazul succesiunilor a caror procedura a fost suspendata anterior expirarii termenului prevazut la alin. (1), judecatoriile au obligatia sa transmita la cererea notarilor publici aceste dosare pentru reluarea procedurii succesorale.

Art. 127. (1)Anexele nr. 1-29 ce contin modelul registrului de inregistrare a birourilor notariale si al certificatului eliberat in conditiile art. 8 alin. (6) din prezentul regulament, modelele registrelor notariale, precum si formularele de incheieri si alte lucrari notariale fac parte integranta din prezentul regulament si vor fi comunicate celor interesati de catre Ministerul Justitiei.

(2) Se completeaza cu anexele nr. 30 si 31.

Art. 127.1 Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Camerele notarilor publici pot elibera persoanelor interesate, la cerere, copii certificate de pe actele pe care le detin.

Art. II. (1) Arhivele succesorale de la judecatorii, cuprinzand mapele cu certificate de mostenitor si cele cu alte solutii, dosarele succesorale, registrele de evidenta a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene si registrele de renuntari la succesiune si de acceptari sub beneficiu de inventar se transmit Camerelor notarilor publici in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentului Ordin.

(2) Inventarierea si preluarea arhivelor se fac pe baza de procese verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnati de Camerele notarilor publici si de presedintele judecatoriei sau de inlocuitorul acestuia.