Cartea Funciara – Informatii Generale

Cartea funciara este acel registru oficial care descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Pot fi înscrise în cartea funciara si alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, daca au legatura cu imobilele cuprinse în cartea funciara.

Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, care dupa înscrierea în cartea funciara nu mai poate sa fie modificat decat cu respectarea regulilor de carte funciara.

Aceeasi carte funciara nu poate cuprinde decât un singur imobil.

Mai multi proprietari nu pot fi înscrisi în aceeasi carte funciara decât daca se afla în coproprietate pe cote-parti ori în devalmasie.

Orice persoana poate cerceta orice carte funciara, precum si celelalte documente cu care aceasta se întregeste, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuarii înscrierilor în cartea funciara poate fi consultata de orice persoana interesata, cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Nimeni nu va putea invoca faptul ca nu a avut cunostinta de existenta vreunei înscrieri efectuate în cartea funciara sau, dupa caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

Pentru asigurarea sigurantei actelor juridice intocmite, notarul public verifica registrele de Carte Funciara in prealabil. De asemenea, odata cu autentificarea actelor de dispozitie asupra bunurilor imobile, notarul are obligatia de a inainta acest document Oficiului de Carte Funciara competent. La cerere se pot efectua prin intermediul biroului notarial orice alte operatiuni in registrele de Carte Funciara.